Staples - Business Partner Oplus във Facebook Oplus в Twitter
Абонамент за бюлетин
Празна кошница
0700 11 200

Етичен кодекс

За Нас

Новини

Общи условия

Често Задавани Въпроси

Етичен кодекс

Контакти

Светът на марките

Партньори

Регламент за защита на личните данни

О Плюс

 

Business Partner of Staples

 

Бизнес принципи и етичен кодекс

1. О Плюс се придържа към принципите на честното бизнес поведение при спазване на добрите бизнес практики.

2. О Плюс следва изискванията на приложимите национални норми, разпоредби и правила, както и да съблюдават човешките права като абсолютен и универсален стандарт.

3. О Плюс назначава и оценява служители единствено въз основа на техните способности и квалификации, необходими за изпълнението на функциите, които следва да се изпълняват.

4. О Плюс надминава изискванията на съответните стандарти в областта на здравето и безопасността на своите служители. О+ полага всички усилия, за да осигури позитивна работна среда без дискриминация, тормоз и/или заплахи.

5. О Плюс възприема позитивен подход към аспектите, свързани с околната среда. О+ отговаря на приложимите изисквания на нормативните разпоредби, касаещи околната среда или ги надминават.

6. О Плюс споделя разбирането, че е необходимо да работи с доставчици, които поддържат високи стандарти на бизнес поведение, като: спазване на приложимите нормативни и регулаторни разпоредби, ангажираност спрямо състоянието на околната среда и добрите практики в работата със служители.

7. О Плюс носи отговорност пред акционерите за коректното водене на бизнес записите на компанията, опазване на нейните активи и за поддържането на открита и прозрачна комуникация с тях.

8. Личните финансови дела или интереси на служителите на О Плюс не са в конфликт с тези на компанията. Очаква се служителите да избягват ситуации, в които е възможно техните лични или финансови интереси да са в противоречие със задължението им винаги да действат в интерес на О Плюс, без да бъдат повлияни от лични съображения. Служителите следва да информират техните ръководители за всички потенциални противоречия.

На служителите са забранени:

а. лично облагодетелстване чрез използване на корпоративна собственост, информация или позиция;

б. неоторизирано използване на фирмена собственост, информация или позиция за лични нужди и

в. участие в дейности, конкурентни на тези на компанията. Компанията запазва правото си да подкрепя своите законни интереси при възникване на необходимост.

Служителите следва да спазват конфиденциалността на информацията, която им е поверена от компанията или нейните клиенти освен в случаите, когато разгласяването й е позволено или задължително се изисква от закона. Конфиденциална информация е тази, която не е публично разгласена и може да бъде използвана от конкурентите или тази, чието разгласяване може да навреди на компанията или нейните клиенти.

Всеки служител трябва да се стреми да се отнася справедливо и честно към клиентите, доставчиците, конкурентите и служителите на компанията. Забранява се нечестното облагодетелстване от други лица чрез манипулация, прикриване, злоупотреба с класифицирана информация, невярна интерпретация на факти или други нечестни практики.

Всички служители следва да опазват активите на компанията и да ги използват ефикасно. Кражбата, безотговорното отношение и разхищението влияят пряко на доходността на компанията. Всички активи на компанията следва да бъдат използвани за законосъобразни бизнес практики.

9. Бизнес решенията на служителите на О Плюс не трябва да бъдат повлиявани от фактори, различни от бизнес съображенията. Не бива трети страни, които работят с О Плюс да остават с представата, че могат да се облагодетелстват чрез даването на бизнес подаръци и/ или извършването на услуги на отделни лица.

Искането и приемането на подкупи под каквато и да е форма са неприемливи практики, които водят до незабавно уволнение.

10. О Плюс не предлага, обещава, дава по пряк или косвен начин подкупи или други стимули, за да придобие или задържи бизнес или други преимущества.

11. Насърчават се обществените инициативи; даренията и подкрепата на благотворителни цели зависят от размера на участващата компания. О Плюс не подкрепя финансово политически партии или организации и техните представители.

12. Счетоводните записи и поддържащата документация на О Плюс описват вярно и отразяват същността на съответните транзакции. Не се поддържат необявени или незаписани сметки, средства и активи.

13. Ръководството на О Плюс отговаря за пълното, честното, прецизното, своевременното и разбираемото разгласяване на факти в публични документи, свързани с правителствени и регулаторни органи от кампанията и комуникирането с обществеността на друга информация от компанията.

14. Силно насърчаваме служителите си да докладват на ръководството своевременно всяко нарушение на този кодекс или други фирмени политики и указания, норми и правила на всичко, свързано с измама. Ако е възможно последното да е свързано с или засяга член на мениджмънта или се счита за такова, поради същността на нарушението на този кодекс, служителят ще бъде поканен да информира директно надзорния съвет.

В случай, че служител има съображения, отнасящи се до счетоводни въпроси, измама или справяне с измама от мениджмънта, той или тя следва да уведоми Главния счетоводител и Директор бизнес развитие.

Всички доклади или оплаквания от служители в рамките на този кодекс ще бъдат разглеждани в строга конфиденциалност и ще бъдат проучвани незабавно от ръководството. Последното ще докладва своевременно резултатите от проучването, както и всички предприети действия на Надзорния съвет, който може да делегира въпросът на Одитен комитет, според всеки конкретен случай.

Бизнес принципите и Етичния кодекс изисква от ръководството и служителите да разглеждат всички доклади или оплаквания в рамките на този кодекс, съблюдавайки принципите на честност, цялост и справедливост.

Всеки член на ръководството или служител, който нарушава тези бизнес принципи и Етичния кодекс, ще бъде обект на незабавни дисциплинарни мерки, които могат да включват докладване на държавните правоохранителни органи и прекратяване на трудовите правоотношения.

15.  Ръководството на О Плюс - на всички нива - отговаря, в рамките на съответните правомощия, за наблюдаване на спазването на бизнес принципите и граници на правомощията. Веднъж годишно ръководството потвърждава писмено спазването на Етичния кодекс и бизнес принципите на О Плюс.