Staples - Business Partner Oplus във Facebook Oplus в Twitter
Абонамент за бюлетин

Празна кошница
0700 11 200

Етичен кодекс

За Нас

Новини

Общи условия

Често Задавани Въпроси

Етичен кодекс

Контакти

Светът на марките

Партньори

О Плюс

 

Business Partner of Staples

 

Бизнес принципи и етичен кодекс

1. О Плюс се придържа към принципите на честното бизнес поведение при спазване на добрите бизнес практики.

2. О Плюс следва изискванията на приложимите национални норми, разпоредби и правила, както и да съблюдават човешките права като абсолютен и универсален стандарт.

3. О Плюс назначава и оценява служители единствено въз основа на техните способности и квалификации, необходими за изпълнението на функциите, които следва да се изпълняват.

4. О Плюс надминава изискванията на съответните стандарти в областта на здравето и безопасността на своите служители. О+ полага всички усилия, за да осигури позитивна работна среда без дискриминация, тормоз и/или заплахи.

5. О Плюс възприема позитивен подход към аспектите, свързани с околната среда. О+ отговаря на приложимите изисквания на нормативните разпоредби, касаещи околната среда или ги надминават.

6. О Плюс споделя разбирането, че е необходимо да работи с доставчици, които поддържат високи стандарти на бизнес поведение, като: спазване на приложимите нормативни и регулаторни разпоредби, ангажираност спрямо състоянието на околната среда и добрите практики в работата със служители.

7. О Плюс носи отговорност пред акционерите за коректното водене на бизнес записите на компанията, опазване на нейните активи и за поддържането на открита и прозрачна комуникация с тях.

8. Личните финансови дела или интереси на служителите на О Плюс не са в конфликт с тези на компанията. Очаква се служителите да избягват ситуации, в които е възможно техните лични или финансови интереси да са в противоречие със задължението им винаги да действат в интерес на О Плюс, без да бъдат повлияни от лични съображения. Служителите следва да информират техните ръководители за всички потенциални противоречия.

На служителите са забранени:

а. лично облагодетелстване чрез използване на корпоративна собственост, информация или позиция;

б. неоторизирано използване на фирмена собственост, информация или позиция за лични нужди и

в. участие в дейности, конкурентни на тези на компанията. Компанията запазва правото си да подкрепя своите законни интереси при възникване на необходимост.

Служителите следва да спазват конфиденциалността на информацията, която им е поверена от компанията или нейните клиенти освен в случаите, когато разгласяването й е позволено или задължително се изисква от закона. Конфиденциална информация е тази, която не е публично разгласена и може да бъде използвана от конкурентите или тази, чието разгласяване може да навреди на компанията или нейните клиенти.

Всеки служител трябва да се стреми да се отнася справедливо и честно към клиентите, доставчиците, конкурентите и служителите на компанията. Забранява се нечестното облагодетелстване от други лица чрез манипулация, прикриване, злоупотреба с класифицирана информация, невярна интерпретация на факти или други нечестни практики.

Всички служители следва да опазват активите на компанията и да ги използват ефикасно. Кражбата, безотговорното отношение и разхищението влияят пряко на доходността на компанията. Всички активи на компанията следва да бъдат използвани за законосъобразни бизнес практики.

9. Бизнес решенията на служителите на О Плюс не трябва да бъдат повлиявани от фактори, различни от бизнес съображенията. Не бива трети страни, които работят с О Плюс да остават с представата, че могат да се облагодетелстват чрез даването на бизнес подаръци и/ или извършването на услуги на отделни лица.

Искането и приемането на подкупи под каквато и да е форма са неприемливи практики, които водят до незабавно уволнение.

10. О Плюс не предлага, обещава, дава по пряк или косвен начин подкупи или други стимули, за да придобие или задържи бизнес или други преимущества.

11. Насърчават се обществените инициативи; даренията и подкрепата на благотворителни цели зависят от размера на участващата компания. О Плюс не подкрепя финансово политически партии или организации и техните представители.

12. Счетоводните записи и поддържащата документация на О Плюс описват вярно и отразяват същността на съответните транзакции. Не се поддържат необявени или незаписани сметки, средства и активи.

13. Ръководството на О Плюс отговаря за пълното, честното, прецизното, своевременното и разбираемото разгласяване на факти в публични документи, свързани с правителствени и регулаторни органи от кампанията и комуникирането с обществеността на друга информация от компанията.

14. Силно насърчаваме служителите си да докладват на ръководството своевременно всяко нарушение на този кодекс или други фирмени политики и указания, норми и правила на всичко, свързано с измама. Ако е възможно последното да е свързано с или засяга член на мениджмънта или се счита за такова, поради същността на нарушението на този кодекс, служителят ще бъде поканен да информира директно надзорния съвет.

В случай, че служител има съображения, отнасящи се до счетоводни въпроси, измама или справяне с измама от мениджмънта, той или тя следва да уведоми Главния счетоводител и Директор бизнес развитие.

Всички доклади или оплаквания от служители в рамките на този кодекс ще бъдат разглеждани в строга конфиденциалност и ще бъдат проучвани незабавно от ръководството. Последното ще докладва своевременно резултатите от проучването, както и всички предприети действия на Надзорния съвет, който може да делегира въпросът на Одитен комитет, според всеки конкретен случай.

Бизнес принципите и Етичния кодекс изисква от ръководството и служителите да разглеждат всички доклади или оплаквания в рамките на този кодекс, съблюдавайки принципите на честност, цялост и справедливост.

Всеки член на ръководството или служител, който нарушава тези бизнес принципи и Етичния кодекс, ще бъде обект на незабавни дисциплинарни мерки, които могат да включват докладване на държавните правоохранителни органи и прекратяване на трудовите правоотношения.

15.  Ръководството на О Плюс - на всички нива - отговаря, в рамките на съответните правомощия, за наблюдаване на спазването на бизнес принципите и граници на правомощията. Веднъж годишно ръководството потвърждава писмено спазването на Етичния кодекс и бизнес принципите на О Плюс.